Assessorament economicofinancer


  • Redefinició dels processos del departament financer.
  • Estudi sobre la viabilitat economicofinancera de l'empresa.
  • Protocols de cobraments i pagaments.
  • Ajuda en l'elaboració dels pressupostos.
  • Revisió dels criteris comptables en el registre de les operacions.
  • Anàlisi de les necessitats de tresoreria mitjançant l'elaboració de quadres de seguiment dels pagaments i cobraments.
  • Anàlisi de costos.